رزرو هتل فضاگشت

تاریخچه موسیقی

َآواز بیات ترک
آواز بیات ترک از آوازها و متعلقات دستگاه شور است این آواز حالت یکنواختی دارد و شنونده ای را که عادت به تنوع در موسیقی دارد خسته می کند. اما ...