بلیط هواپیما

تاریخچه قلمکاری

تاریخچه قلمکاری در ایران

تاریخچه قلمکاری در ایران

استان اصفهان, اصفهان

تاریخچه چاپ قلمکاری در ایران در پرده ابهام قرار دارد . روش های متداول چاپ های سنتی که به طور عمده چاپ قلمکار ، باتیک و چاپ دستی را هم شامل می شود ، از گدشته های دور در برخی از نقاط جهان دنبال شده است . تنی چند از صاحب نران ، سابقه منقش […]