بلیط هواپیما

تاثیر زیارت در بهداشت روانی

نقش سفر زیارتی در بهداشت روانی

نقش سفر زیارتی در بهداشت روانی

زیارت یکی از اعمال و مناسک دینی است و به عنوان یک تجربه فردی در ارتباط با خداوند تلقی شده و در دین توحیدی اسلام جایگاه ویژه ای دارد با بررسی ادبیات پژوهشی موجود در می یابیم که رفتارهای دینی مثل زیارت و عبادت در نزد مسلمانان به عنوان یک ارزش محسوب شده و بر […]