بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بین النهرین

شهر سوخته را در موزه ملی ایران ببینید

شهر سوخته را در موزه ملی ایران ببینید

عمل جراحی قرار گرفته است، نشانگر هویت و توانمندی های علمی و فرهنگی ایرانیان در گذشته دور است. معاون رئیس جمهوری ادامه داد: برخی آثار و اشیاء به دست آمده از شهر سوخته، رابطه بین دره سند، بین النهرین و آسیای مرکزی را نشان می دهد، این اشیاء متعلق به قبور مختلف است که بیانگر ارتباط مردمان شهر سوخته با سایر نقاط است. ...