رزرو هتل ایران بوم گردی

بیابان های ایران

وقتی بیابان های ایران مقصد اصلی گردشگران خارجی می شود

وقتی بیابان های ایران مقصد اصلی گردشگران خارجی می شود

بیابان های ایران اشاره کرد وگفت: در این بخش تنوع گونه های جانواری و گیاهی دیده می شود که برای گردشگران بسیار جذاب و حیرت آور است. کاویانی گفت: گونه هایی مانند انواع مار، خزندگان و حیوانات در این مناطق زیست می کنند که معمولا تغذیه اندکی دارند اما بسیار مقاوم به محیط زیست و عمر طولانی دارند؛ این مناطق با تنوع گیاهی و جانواری برای گردشگران جاذب است. وی افزود: همچنین برخی محیط های بیابانی...

جاباما