بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بویین و میاندشت

بویین میاندشت

بویین میاندشت

استان اصفهان, بویین ومیاندشت

روستایی ، رشد و توسعه این دو مرکز را فراهم نمود و ایجاد تأسیسات خدماتی ، بازرگانی ، ساختمانها و اماکن فاصله این دو مرکز را از میان برداشته و به هم پیوستن این دو مکان ، هسته اولیه شهر بویین و میاندشت را ایجاد نمود . بویین را صاحب نظران به معنای انبار دانسته اند . مولف سیمای شهر اراک به نقل از استاد دهگان گوید : نام اولیه...