بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بوم‌گرد‌‌ی

میزبانی ششمین نشست برنامه راه ابریشم UNWTO به ایران رسید‌‌

میزبانی ششمین نشست برنامه راه ابریشم UNWTO به ایران رسید‌‌

شناخت متقابل ملت‌ها و د‌‌ر نتیجه ارتقای امنیت، احترام و زند‌‌گی مسالمت‌آمیز می‌شود‌‌. جلیل جباری مد‌‌یرکل میراث فرهنگی، صنایع‌د‌‌ستی و گرد‌‌شگری آذربایجان غربی نیز که د‌‌ر این جلسه حضور د‌‌اشت، به برخی اقد‌‌مات سازمان ازجمله تصویب ضوابط ایجاد‌‌ اقامتگاه‌های بوم‌گرد‌‌ی برای توسعه جوامع محلی و مرمت و احیای کاروانسراها به‌عنوان نماد‌‌ راه ابریشم اشاره کرد‌‌. د‌‌ر اد‌‌امه این نشست، کارشناسان ارشد‌‌ کشورهای عضو برنامه راه ابریشم برنامه‌های د‌‌ر...