بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بوسنی

دستاوردهای اقتصادی و سیاسی توریسم در پیشرفت صلح

دستاوردهای اقتصادی و سیاسی توریسم در پیشرفت صلح

قرار می‌دهد. طبق همین تحقیقات، بهبود یک واحدی شاخص گردشگری در سال منجر به کاهش 03/ 0 درصدی در نمره مربوط به شاخص صلح جهانی در طول دو سال می‌شود. مطالعه موردی بوسنی و قرقیزستان در این خصوص، بوسنی و هرزگوین و جمهوری قرقیزستان می‌توانند نمونه‌های خوبی برای بررسی باشند؛ دو کشوری که تاریخچه‌ اخیرشان پر از درگیری و...