بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بوته‌ جقه

ممقان دوزی

ممقان دوزی

استان آذربایجان شرقی, ممقان

نامیده میشود بر روی‌ کار می‌دوزند.‌ بعد از طی این‌ مراحل‌، فاصله ی بین سوچک‌ ماخ و جوت لماخ با بخیههای درشت‌ به‌ شکل‌عدد 7 پر شده و محل تلاقی‌ بخیهها با یکدیگر زنجیره دوزی‌ می‌شود.‌ آنگاه نقش بوته‌ جقه به‌ روش‌ زنجیره یی‌ در وسط‌ کار ایجاد میگردد.‌ شامیل لخ‌ عبارت‌ از یک‌ ردیف‌ دوخت‌ زنجیره به‌ موازات دیواره‌ ی بوته‌ و در قسمت داخلی‌آن است‌...