بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بافت شیریکی

شیریکی بافی

شیریکی بافی

نقوش پود در بافت تنها اتصال کلیه تارها بهم میباشد بطوریکه پود در اینجا اطلا آشکار نیست، درست مثل قالی که پود آن پیدا نیست و در پشت ریشه ها مخفی است و نقش را ریشه ها بوجود می آورند. بافت شیریکی پیچ باندازه قالی مشکل و وقت گیر است بط وریکه تولید آن از گذشته ی دور، جنبه سنتی و مصرف شخصی و طایفه یی یا محلی داشته و...