بلیط هواپیما سوئیت تبریز

باغ چینی

باغ چگونه موجودیت یافت

باغ چگونه موجودیت یافت

انسان می خواهد طبیعت را به محضر خود بیاورد و به آن اشراف داشته باشد که در اینجا صاحب محضر انسان است. وی گفت: باغ ایرانی طبیعتی است که انسان به آن تشرف پیدا کرده و با باغ چینی و باغ اروپایی تفاوت ماهوی دارد. بهشتی تاکید کرد: ما باید به معانی فکری که در تفکر ایرانی بوده نزدیک شویم تا بتوانیم نسبت به...