بلیط هواپیما سوئیت تبریز

باغ بیرم آباد

باغ بیرم آباد

باغ بیرم آباد

استان کرمان, کرمان

سر کرده تیره قاسملو بود که در زمان شاه اسماعیل صفوی(916 هجری) به کرمان آمدند، وی از سوی محمدخان استاجلو به اداره کرمان برگزیده شد. مدیر حفظ و احیای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان ادامه داد: باغ بیرم آباد گویا منسوب به همین بیرام بیک است، ابن باغ بعدها جزو اموال و موقوفات گنجعلی خان زیک درآمد، احتمال دارد که بعد از قلع و قمع افشارها...