بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بازیهای مشهد

تُشلهبازی مشهد

تُشلهبازی مشهد

استان خراسان رضوی, مشهد

به تعداد بازیکنان روی یک خط مستقیم و با فاصلهای مساوی چالههای کوچکی به قطر دو سانتیمتر و عمق ۲ – ۵/۲ سانتیمتر روی زمین حفر میکنند. نفر اول بازی، تشله ٔ خود را لب چاله ٔ اول مینشاند (در لهجه محلی شوند میگویند). سپس نقطهای را در امتداد چالهها با فاصله ٔ دو خانه […]