رزرو هتل ایران بوم گردی

بازسازی خانه های تاریخی

بهره برداری خانه های تاریخی در ایران نیازمند طرح جامع

بهره برداری خانه های تاریخی در ایران نیازمند طرح جامع

تاریخی حکیم باشی، شیبانی و اخباری نیز با مساحت ها و هزینه های مرمتی متفاوت تا پایان سال جاری در قالب ماده 27 به بخش خصوصی واگذار می شود تا این بناها نیز نجات پیدا کنند. سرمدیان تاکید کرد: بازسازی خانه های تاریخی و بهره برداری از آنها با نظارت میراث فرهنگی صورت خواهد گرفت و قراردادها می تواند پس از 20 سال دوباره با توافق طرف ها تمدید...

جاباما