بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بازار کسب‌وکار

هدایت سرمایه‌ها در بناهای تاریخی

هدایت سرمایه‌ها در بناهای تاریخی

مراکز جدید گردشگری ایجاد شود.» حسینی‌شاهرودی تاکید کرد: «اگر ما می‌توانیم در حوزه احیای بناهای تاریخی، از یکسو، چرخ‌های یکی از صنایع مهم کشور را به‌حرکت درآوریم و از سوی دیگر، قسمتی از سرمایه‌های راکد را به سرمایه فعال در بازار کسب‌وکار تبدیل کنیم، تعلل در این حوزه جایز نیست.»