بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بازار شهرضا

بازار بزرگ شهرضا

بازار بزرگ شهرضا

استان اصفهان, شهرضا

فارسی است که ریشه آن در زبان پهلوی بهاچار است به معنای مکان قیمت‌ها. واژه بازار تقریباً در هر زبانی که این نوع بازار در آن رایج باشد کاربرد دارد. اگرچه سنگ نوشته ای درمورد تاریخچه ی بازار شهرضادردست نیست.اما به دلیل اینکه بازار پیرامون مسجد جامع بنا شده است,تاریخچه ی احداث بازار را به همان دوره ی بنای مسجد جامع که مربوط به زمان سلجوقیان است...