بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بازار اشتغال

۲.۲ درصد، سهم گردشگری از تولید ناخالص داخلی ایران

۲.۲ درصد، سهم گردشگری از تولید ناخالص داخلی ایران

بینی شده که در سال 2014 به 764.366 میلیارد ریالبرسد. این میزان برابر با 7.6 درصد از کل تولید ناخالص ملی کشور در سال 2014 است. سهم مستقیم صنعت سفرو گردشگری در بازار اشتغال (EMPLOYMENT: DIRECT CONTRIBUTION) در سال 2013 صنعت گردشگری و سفر به طور مستقیم از 414,500 شاغل حمایت کرده است. این میزان برابر با 1.9...