بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بارنامه

شرکت حمل و نقل بین المللی

شرکت حمل و نقل بین المللی

فعالیت فورواردی عبارتست از عمل هماهنگی و ترتیب حمل کالا به یکی از طریق مختلف حمل و نقل زمینی، حمل ونقل هوایی، حمل ونقل دریایی، حمل ونقل ریلی و یا ترکیبی از آنها و قبول مسوولیت به موجب بارنامه صادره و قراردادهای منعقده میان طرفین. شرکتی که در این زمینه فعال است فورواردر نمامیده می شود. حمل ونقل مرکب بین المللی عبارت است از...