بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اﺷﺘﻐﺎل و ﺻﻨﻌﺖ

سرمایه گذاری در بخش گردشگری اشتغال را رونق می بخشد

سرمایه گذاری در بخش گردشگری اشتغال را رونق می بخشد

تاریخ خبر : ۱۳۹۳/۰۳/۱۰ – گرگان - ایرنا- ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮهﻨﮕﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮔﻔﺖ: ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮐﺸﻮر، اﺷﺘﻐﺎل و ﺻﻨﻌﺖ را روﻧﻖ داده و ﻓﻘﺮ را رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﻣﯽکند. به گزارش ایرنا، ˈﺳﻌﯿﺪ ﺷﯿﺮﮐﻮﻧﺪˈ شامگاه جمعه در ﺟﻤﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران گردشگری اﺳﺘﺎن گلستان، اﻓﺰود: ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ...