بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اﺳﺘﺎن گلستان

سرمایه گذاری در بخش گردشگری اشتغال را رونق می بخشد

سرمایه گذاری در بخش گردشگری اشتغال را رونق می بخشد

ﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮐﺸﻮر، اﺷﺘﻐﺎل و ﺻﻨﻌﺖ را روﻧﻖ داده و ﻓﻘﺮ را رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﻣﯽکند. به گزارش ایرنا، ˈﺳﻌﯿﺪ ﺷﯿﺮﮐﻮﻧﺪˈ شامگاه جمعه در ﺟﻤﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران گردشگری اﺳﺘﺎن گلستان، اﻓﺰود: ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣهمترین ﻧﯿﺎز اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح ﺷﻮد و ضرورت دارد مسوولان، آن را ﺟﺪی در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دهﻨﺪ. ...