بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ایکات

ایکات بافی

ایکات بافی

یکی از محصولات صنایع دستی شهر یزد ، ایکات یا دارایی می باشد. ایکات که ماخوذ از واژه مالایی منجیکات است و در فارسی دارایی نامیده می شود، روشی است کهن در بافت پارچه های منقش با رنگ پذیر کردن نخها پیش از بافت ، تا بتدریج همزمان با عملیات بافت ، نقش نیز نمودار شود. در ایران از گذشته های دور این شیوه در مناطق مختلف وجود...