بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ایرانی و ایتالیایی

آداب ویژه تدفین عصر مفرغ در خراسان شمالی شناسایی شد

آداب ویژه تدفین عصر مفرغ در خراسان شمالی شناسایی شد

ایرانی و ایتالیایی با نظارت مستقیم پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از سال 90 برای مدت پنج سال در این منطقه آغاز شده است. محوطه باستانی چلو با توجه به جایگاه مطالعاتی و اهمیت فرهنگی آن در سال 1386 در فهرست آثار ملی به شماره 21292 به ثبت رسید در دو مرحله قبل کاوش مشترک گروه ایرانی - ایتالیایی در این محوطه باستانی، اشیای مختلفی کشف شده که اکنون در موزه باستان شناسی مرکز اس...