بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اولین شهرداران تهران

تخریب کاشیکاری خانه پدر چای ایران

تخریب کاشیکاری خانه پدر چای ایران

کاشف السلطنه اولین شخصی است که در سال 1326 هجری قمری بنا به مصوبه مجلس شورای ملی، مامور راه اندازی بلدیه طهران شد و کتابچه قانون بلدیه را تهیه کرد او را می توان در زمره اولین شهرداران تهران نامید. در برخی منابع دیگر نیز این بنا را متعلق به منوچهر صانعی پسر استاد ابوالحسن کاشی صانعی عنوان می...