رزرو هتل فضاگشت

اهمیت گردشگری در ایران

اهمیت گردشگری
نوعی تفکر سنتی مبنی بر اینکه مشاغل وابسته به صنعت گردشگری به لحاظ مهارت و میزان مزد دریافتی در رده پایینی قرار دارند در میان سیاستمداران به چشم می خورد ...