بلیط هواپیما سوئیت تبریز

انارهای گندیده

وای چقدر انار !

وای چقدر انار !

بود. اما روی شاخه های خشک و بی برگ درختهای انار هنوز کلی انار ، عین چراغ های قرمزی که به درختان آویزان باشند خودنمایی می کردند. اما چرا اینطور؟ تازه متوجه شدم که اینهمه انار ، انارهای گندیده هستند که دور ریخته شده اند.انارهای روی درختان هم گدیده بودند. بنا به خصلت راهنما بودن ومعرف کشورم و همه چیزهای آن ازجمله تولیدات آن ، نتوانستم به...