بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اموال تاریخی

ساماندهی بورس اموال تاریخی در کشور

ساماندهی بورس اموال تاریخی در کشور

تاریخ خبر : 1393/6/19 - معــاون بــرنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سمینار نقش جامعــه مدنی در مقابله با قاچــاق اموال فرهنگی از ساماندهی بورس اموال تاریخی در کشور خبر داد و گفت: باید راهی ایجاد شود که آثار تاریخی از پستوها بیرون بیاید و فعالیت زیرزمینی قاچاقچیان محدود شود. به گزارش میراث آریا سعید شیرکوند، معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان میراث...

آرشیو ملی اموال منقول تاریخی و فرهنگی تهیه می شود

آرشیو ملی اموال منقول تاریخی و فرهنگی تهیه می شود

هنری به اموالی گفته می شود که از نظر علمی، تاریخی، فرهنگی، باستان شناسی و هنری حائز اهمیت بوده و بیش از یکصد سال از تاریخ ساخت یا ایجاد آن گذشته باشد. اموال فرهنگی، تاریخی و هنری، اموال فرهنگی-تاریخی، اموال تاریخی، اموال فرهنگی، اموال هنری و اموال مطالعاتی از جمله اموالی هستند که براساس این بخشنامه باید در آرشیو ملی اموال منقول کشور به ثبت برسند. ...