بلیط هواپیما سوئیت تبریز

امامزاده حیدر (ع) کجاست

امامزاده حیدر (ع) بهبهان

امامزاده حیدر (ع) بهبهان

استان خوزستان, بهبهان

یکی از فرزندان امام موسی کاظم (ع) ،امام حیدر بن موسی جعفر الکاظم (ع) میباشد.از امام حیدر (ع) در کتابهای تاریخی بسیار بیشتر با لقب هایی مانند امیرحیدر و امامزاده حیدر یا آقاپیرحیدر و گاهی نیز با لفظ حیدر بن موسی بن جعفر نام برده شده است .همچنین از ایشان بنام امیر حیدر بن موسی […]