بلیط هواپیما سوئیت تبریز

الک دو لک

نوروز قم از هفت سبزی تا الک دو لک

نوروز قم از هفت سبزی تا الک دو لک

الک دو لک در سال های اخیر بار دیگر رفته رفته به بازی های روز 13 بدر در قم بازگشته است. ˈ راسّی راسّی چه بازی های خرکی داشتیم، مخصوصا زنون زنون و کشون کشون، یادته؟ ˈ (یادت هست که واقعا چه بازی های ناجور و بدی داشتیم، مخصوصا بازی زنون زنون و کشون کشون؟) ˈیا شاطر نونت خمیره و خرپشتک و دُرنا به خط، حسن کول کولی تو، نون بده کباب بسون، یادته؟ ˈ (یاد هست بازی شاطر نونت خمیره و خرپشتک، دُر...