بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اقتصادي گردشگري

نگرش جامعه میزبان به اثرات محیطی و اقتصادی گردشگری در نواحی روستایی

نگرش جامعه میزبان به اثرات محیطی و اقتصادی گردشگری در نواحی روستایی

نگرش جامعه میزبان به اثرات محیطی و اقتصادی گردشگری در نواحی روستایی: مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان نوشهر هدف این مقاله شناخت اثرات اقتصادی و محیطی گردشگری بر نواحی روستایی از دیدگاه ساکنان است. ابتدا با استفاده از متون موجود، برخی شاخص های اقتصادی و محیطی برای بررسی اثرات استخراج شده و سپس بر اساس […]