بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اقتصادهای نوظهور

سازمان جهانی گردشگری خواستار حمایت از گردشگری شد

سازمان جهانی گردشگری خواستار حمایت از گردشگری شد

و اقتصادهای رو به رشد را در سالهای اخیر تشکیل داده است و حداقل از سوی بیش از نیمی از کشورهای در حال توسعه به عنوان ابزار اولیه جهت محرومیت زدایی شناخته شده است. گردشگری بین المللی اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه در سالهای اخیر رشد چمشگیری داشته است. در 2013 اقتصادهای رو به رشد و نو ظهور 506 میلیون گردشگر بین المللی داشتند که 47%...