بلیط هواپیما سوئیت تبریز

افشاری

موسیقی سنتی ایران

موسیقی سنتی ایران

شوند. نام 7 دستگاه موسیقی ایران عبارت است از: 1- دستگاه های شور2- ماهور3- همایون 4- نوا 5- سه گاه 6- چهارگاه 7- راست پنج گاه. دستگاه شور 4 آواز فرعی دارد به نام 1- آواز دشتی 2- ابوعطا 3- افشاری 4- بیات ترک. دستگاه همایون یک آواز فرعی به نام اصفهان دارد. به این ترتیب نوع دیگری از تقسیم بندی موسیقی ایران شامل 12 آواز می شود :1- شور2-...