بلیط هواپیما سوئیت تبریز

افزایش دستوری

۳ پیامد افزایش دستوری اقامتگاه‌های بومی

۳ پیامد افزایش دستوری اقامتگاه‌های بومی

روستایی بدون آنکه آموزشی در این زمینه دیده یا از فلسفه ذاتی ایجاد این اقامتگاه‌ها اطلاعی داشته باشند، نسبت به ایجاد آن راغب می‌شوند و پا در این راه می‌گذارند. درواقع آنها آموزش‌نیافتگی متقاضیان ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی را نخستین پیامد افزایش دستوری این اقامتگاه‌ها می‌دانند. این کارشناسان ایجاد امکان بهره‌مندی از طبیعت بکر و در کنار آن ایجاد اشتغال پایدار در روستاها و مناطق طبیعی را ایده اصلی شکل‌گیری اقامتگاه‌های...