بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اعتماد

بررسی تاثیر گردشگری خانه های دوم بر سرمایه اجتماعی

بررسی تاثیر گردشگری خانه های دوم بر سرمایه اجتماعی

با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (0.78) مورد تایید قرار گرفت. یافته ها نشان داد که تفاوت سرمایه اجتماعی در هر دو روستا از لحاظ آماری معنی دار نیست؛ لکن جزئیات نتایج نشان داد که مولفه های مشارکت اجتماعی رسمی، اعتماد اجتماعی و اعتماد نهادی در روستای سیاورز (دارای خانه های دوم)، به طرز معنی داری از روستای لیره سر (فاقد خانه دوم) کمتر است. همچنین نتایج نشان داد که...