بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اصل آزادی قراردادها

قراردادهای تیپ دفاتر خدمات مسافرتی و اصل آزادی قراردادها

قراردادهای تیپ دفاتر خدمات مسافرتی و اصل آزادی قراردادها

اصل آزادی قراردادها همواره چند سوال به ذهن متبادر می‌شود: ۱- آیا استفاده از قرادادهای تیپ وزارتخانه الزام بوده و یا جنیه توصیه‌ای دارد؟ ۲- آیا موضوع قراردادهای تیپ، جز قواعد تکمیلی است یا در شمار قواعد امری است؟ ۳- آیا با توجه به اصل کلی آزادی قراردادها و حاکمیت اراده، وزارتخانه مجاز است دفاتر را ملزم به استفاده از قراردادهای مزبور کند؟ در خصوص سوال اول موضع وزارتخانه بر اجباری...