بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اشرفی دوزی

سکه دوزی ( اشرفی دوزی )

سکه دوزی ( اشرفی دوزی )

استان کردستان, سنندج

یکی از صنایع دستی تزیینی ایران " سکه دوزی(اشرفی دوزی) " نام دارد. سکه دوزی، یکی از رودوزیها و یک حرفه برای مردم منطقه کردستان، بلوچستان وعشایرچهار محال وبختیاری است. این هنراگر چه فاقد نقوش و نگاره های خاص سوزندوزی است، مع ذالک چون سکه ها به پارچه دوخته می شود، در گروه رودوزیها قرار می گیرد و بیشتر جنبۀ خودمصرفی دارد. سکه دوزی عبارتست از دوختن انواع سکه، دکمه...