بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اشتغال در روستا

رونق، توسعه و اشتغال روستاها، هدفگذاری راهبردی دولت دوازدهم

رونق، توسعه و اشتغال روستاها، هدفگذاری راهبردی دولت دوازدهم

به گزارش ایرنا، نگاه ویژه دولت به روستاها نه تنها با هدف رونق و توسعه در این کانون مولد معطوف شده بلکه این رویکرد موضوع جلوگیری از گسترش حاشیه نشینی و مهاجرت از روستاها و تبدیل آن به مهاجرت معکوس به روستاها را هدفگذاری کرده است. در سال های گذشته تخلیه روستاها و افزایش جمعیت […]