بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اسناد و مدارک

نگهداری پرونده های میراث فرهنگی در حیاط سازمان متولی حفاظت از آن

نگهداری پرونده های میراث فرهنگی در حیاط سازمان متولی حفاظت از آن

مربوط به میراث فرهنگی از یک ماه پیش تا کنون در حیاط پشتی سازمان میراث فرهنگی روی هم تلنبار شده است. هر فردی که وارد این مجموعه می شود در وهله اول تصور می کند که اینها پرونده ها و اسناد و مدارکی هستند که از شیراز به تهران منتقل شده اند و چون مکانی برای آنها تعبیه نشده، در حیاط سازمان میراث فرهنگی روی هم تلنبارند. چرا که پارگی...