بلیط هواپیما سوئیت تبریز

استراتژی

پریشانی در استراتژی؛ عدم درک صحیح از گردشگری

پریشانی در استراتژی؛ عدم درک صحیح از گردشگری

عمومی کشور صورت گرفت، انتظارات برای صنعت گردشگری برآورده نشد؛‌ به این ترتیب که بعد از مذاکره ایران و آمریکا و مذاکره ایران و اتحادیه اروپا برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های مناسبی برای رونق صنعت گردشگری در ایران تدوین نشد. فقدان استراتژی مناسب و برنامه منسجم در این حوزه پس از بهبود روابط با جهان نشان از این داشت که مدیران در سطوح عالی درک صحیح و دقیقی از صنعت گردشگری...