بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ارتباط غیر کلامی

ارتباط غیر کلامی در شغل راهنمای تور

ارتباط غیر کلامی در شغل راهنمای تور

ارتباط غیر کلامی در یک زمینه خاص شکل گیرد . - ارتباط غیر کلامی در چارچوب زمان و مکان پدید می آید . - ارتباط غیر کلامی حرکات , رفتارها و اعمال تعاملی و میان کنشی است . - ارتباط غیر کلامی مبتنی بر قلمرو هدف و فاصله است . - ارتباط غیر کلامی بیش از ارتباط کلامی مورد پذیرش قرار می گیرد . - ارتباط غیر کلامی همیشه و در هر جو و فضایی به وجود می آید . - ارتباط غیر کلامی در وضعیت نبود احساسات پنج گانه انس...