بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ارتباطات غیر کلامی

دیدگاههای نادرست در خصوص ارتباطات غیر کلامی راهنمای تور

دیدگاههای نادرست در خصوص ارتباطات غیر کلامی راهنمای تور

دیدگاههای مختلفی در خصوص ارتباطات غیر کلامی نزد افراد وجود دارند . وجود برخی از این دیدگاهها منجر به استباهات قابل توجهی می گردد. از این رو ذکر این دیدگاههای نادرست واجد اهمیت است . این دیدگاهها را می توان فهرست وار به قرار زیر برشمرد: - ارتباطات غیر کلامی بی معنا است . روشن است که این حد افراطی رد اهمیت ارتباطات غیر کلامی صحیح نمی باشد ....