بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ارامنه در ایران

ویژگی های فرهنگی و اجتماعی ارامنه در ایران

ویژگی های فرهنگی و اجتماعی ارامنه در ایران

ارامنه در ایران مبادرت کردند. آنها از همان آغاز مهاجرت برای فراموش نکردن آداب و رسوم گذشته به اقدامات گسترده ای در جهت ترویج این آداب و رسوم دست زدند. آنها اجازه یافتند در مکانی که ساکن شده اند برای خود کلیسا بسازند زیرا کلیسا تنها یک مکان مذهبی نیست بلکه مدرسه ای است برای آموختن. اما به طور دقیق نمی توان تاریخ مشخصی برای آغاز فعالیت آنها بعد از مهاجرت تعیین کرد. به طور تقریبی آغاز تع...