رزرو هتل

اجرای سیاست‌

تبدیل تهدید اقتصادی به فرصت گردشگری در یونان

تبدیل تهدید اقتصادی به فرصت گردشگری در یونان

سازمان مسوولیت معرفی یونان، سیاست‌های تبلیغاتی و ارتباطاتی و ترتیب مشارکت کشور در نمایشگاه‌های بین‌المللی، کنفرانس‌ها و رویدادهای داخلی و خارجی را به عهده دارد. در همین حال، مقامات محلی گردشگری نیز تحت نظارت سازمان گردشگری ملی هستند و مسوولیت اجرای سیاست‌ گردشگری در سطح محلی را به‌عهده دارند.

جنوب گردی