بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ابوریحان بیرونی

آیین های ایرانی؛ گاوگیل

آیین های ایرانی؛ گاوگیل

روز یا شب نسبت میدهد و حاصل شنیده های وی از زبان مردم است. پیوندوربطی دارد به موقعیت بروج در آسمان وشکل قرار گرفتن آنها که از رویشان تفأل وتطیر میکردند وسعد ونحس ایام آتی وبخت را معلوم می نمودند. ابوریحان بیرونی  خود در پایان گفتارش به صحت چنین اندیشه ها واعتقاداتی با نقل قول هایی اشاره کرده است. در شب این روز، یعنی شب شانزدهم آبان،...

سال باژی؛ جمع آوری خراج در ایران باستان

سال باژی؛ جمع آوری خراج در ایران باستان

فراوری بخشی از محصولات کشاورزی و دامی بود، ولی در مناطق شمالی مانند سغد، خوارزم، البرز و ارمنیا، زمین ها پوشیده از برف بوده و دام ها هنوز زاد و ولد نکرده و به طبیعت بازنگشته بودند. به روایت ابوریحان بیرونی در کتاب التفهیم، در زمان خسرو اول ساسانی (انوشیروان عادل) که مدعی دادگری بود، گروهی از نمایندگان ایالت های شمالی ایران به دربار خسرو در تیسفون رفته و...

جشن های باستانی ایران؛ آبانگاه

جشن های باستانی ایران؛ آبانگاه

روز دهم هر ماه ،آبان نام داردآبان ایزد موکل بر آب محسوب می شود و ویژه وی روز دهم از ماه آبان یعنی روز آبان از ماه آبان است.اما در روز دهم از ماه فروردین نیز جشنی برگزار می شده موسوم به آبانگاه که آن هم با آب و باران و مراسمی در تقدیس آن […]

جشن بتیکان

جشن بتیکان

روز پانزدهم از هر ماه دی بمهر نام دارد. به مناسبت برخورد نام ماه وروز دردی ماه، این روز جشن گرفته می شد که به جشن دی دوم، دیبگان و بتیکان نامیده می گشت. به روایت ابوریحان: (روز دی بمهر یسمی بتیکان، کان یتخذ شخ من عجین اوطین علی هیئته انسان ویوضع فی مداخل الابواب […]

جشن باد بره

جشن باد بره

استان قم, قم

روز بیست و دوم هر ما باد نام دارد. این واژه در اوستا وات  ودر فارسی جدید باد شده است ویکی از ایزدان در دین زتشتی است. ابوریحان بیرونی می گوید در قم  وحوال یآن باد روز با مراسم بسیار مفصلی که با شادی وپایکوبی همراه است برگزار می شود وبازاری تدارک می بینندکه در آن بازار وسایل شادی ورفت وآمد وگونه ای کارناوال بر پا می گردد. اما در...