بلیط هواپیما سوئیت تبریز

آیین پهلوانی

رفتار شناسی ایرانیان ( شجاعت و خوی پهلوانی )

رفتار شناسی ایرانیان ( شجاعت و خوی پهلوانی )

آیین پهلوانی همراه با شجاعت و شهامت , مردانگی , جوانمردی , عیاری , سلوک رفتار و دهها ویژگی دیگر نیز در نزد ایرانیان جایگاه ارزنده ای داشته و در باره آن صدها کتاب , رساله و متن فتوت نامه ,اندرز نامه , پند نامه و... نوشته اند . یورش هایی که همواره از شرق و غرب به ایران زمین شده است , باعث شده تا ساکنان این سرزمین کوشش های بسیار برای دفاع از میهن خویش کنند . بدین سان شجاعت را پیشه کرده اند . اما آن را ...