بلیط هواپیما سوئیت تبریز

آیین های یلدا

آیین های یلدایی سرمایه ارزشمند فرهنگی در استان مرکزی

آیین های یلدایی سرمایه ارزشمند فرهنگی در استان مرکزی

زوایای پنهان زندگی مردم در لایحه های آیین و رسوم پیشینان مستتر است که بزرگترها با برگزاری باشکوه این آیین ها بهانه ای دارند تا نکات کلیدی زندگی موفق را با رنگ و لعاب رسوم قدیمی مطرح کنند. آیین های یلداییگنجینه ارزشمندی است که باید امانتدار خوبی برای آن باشیم چرا که بخشی از هویت فرهنگی و قومی ایرانی در خرده فرهنگ ها به باورها و سنن آنان...