بلیط هواپیما سوئیت تبریز

آموزش گردشگري

توسعه گردشگری با تاکید بر نقش آموزش نیروی انسانی

توسعه گردشگری با تاکید بر نقش آموزش نیروی انسانی

مقدمه و هدف پژوهش: درک و شناخت گردشگری و همچنین چگونگی توسعه و پایداری آن نه تنها در گسترش دانش گردشگری برای درک نیازمندی های آن، بلکه در آموزش زمینه های موفقیت در پیرامون تجارت گردشگری و همچنین نیازمندی های هر جامعه به امر گردشگری نهفته است که این خود یک نگرش و رویکرد انسانی […]

تحلیلی بر نظام آموزش عالی گردشگری در ایران مبتنی بر مدل سوات

تحلیلی بر نظام آموزش عالی گردشگری در ایران مبتنی بر مدل سوات

در کشورهای در حال توسعه از جمله در کشور ایران، آموزش گردشگری با چالش هایی روبروست. هدف این پژوهش تعیین توانایی ها، ضعف ها، تهدیدها و چالش های آموزش گردشگری در نظام دانشگاهی ایران با استفاده از الگوی تجزیه و تحلیل سوات است. بدین منظور از فرایند ارزیابی درونی و روش تحقیق پیمایشی استفاده شده […]