بلیط هواپیما سوئیت تبریز

آمار گردشگران سلامت

سامانه ثبت آمار گردشگران سلامت ایجاد می‌شود

سامانه ثبت آمار گردشگران سلامت ایجاد می‌شود

شود؛ این درحالیست که تاکنون نگاه محبت‌آمیز و گفتمان مناسبی به این بخش صورت نگرفته است. از طرف دیگر هنوز پروتکلی برای ارائه خدمات درمانی به گردشگران در بیمارستان‌های دولتی نداریم. زالی ضمن تاکید بر لزوم ثبت آماری گردشگران سلامت، افزود: در حال حاضر آمار گردشگران سلامت به صورت جست و گریخته ثبت می‌شود اما در سال 91 حدود 85 هزار گردشگر سلامت به کشور وارد شده‌اند....