بلیط هواپیما سوئیت تبریز

آماری ملی

آماری که با آمار بین‌المللی نمی‌خواند

آماری که با آمار بین‌المللی نمی‌خواند

ایران قدم را فراتر نهاد و اعلام کرد سهم حمل و نقل هوایی در کشورهای پیشرفته از اقتصاد ملی 10 درصد است و این میزان در ایران تنها دو درصد است در حالی که این ادعا بر اساس منابع آماری ملی و بین المللی نادرست است. لذا در راستای مشاهده سهم حمل و نقل هوایی از کل اقتصاد در سایر کشورها...