بلیط هواپیما سوئیت تبریز

آمارهای سلیقه ای

آمارهای گردشگری ایران از رویا تا واقعیت

آمارهای گردشگری ایران از رویا تا واقعیت

گردشگری را ثبت می کند. رضایی افزود: در آمارهای ثبتی نیز ورود، خروج و هزینه کرد گردشگر ثبت می شود و چنانچه از این دو روش برای آمارگیری گردشگران استفاده شود در این صورت دیگر شاهد اعلام آمارهای سلیقه ای نخواهیم بود. وی محاسبه گردشگران براساس نفر سفر که در سال های گذشته در کشور مرسوم بود را غلط خواند و گفت: کمیته آمار...