رزرو هتل ایران بوم گردی

آدرس بازارچه حاج زمان

بازارچه حاج زمان ، بازارسنتی سبزوار

بازارچه حاج زمان ، بازارسنتی سبزوار

استان خراسان رضوی, سبزوار

دارالمومنین سبزوار شهر دیرینه های پایدار در طول تاریخ طولانی خود همواره به عنوان یکی از مراکز مهم اقتصادی و تجاری خراسان و شرق کشور مطرح بوده است. یکی از نشانه های وجود مرکزیت اقتصادی و بازرگانی در شهر سبزوار از چندین قرن گذشته تا به امروز وجود بازارسنتی این شهر است که در میان […]

جاباما